gotujemy konkursy regionalnie

„PYRA I KORBOL W KUCHNI WIELKOPOLSKIEJ” – REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO0001 - Kopia

„PYRA I KORBOL W KUCHNI WIELKOPOLSKIEJ”0001 - Kopia (2)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pt. „Pyra

i korbol w kuchni wielkopolskiej” zwany dalej konkursem.

Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza.

Patronat honorowy nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb

oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Konkurs trwa od 1 lutego do 15 listopada 2016 roku.

Podsumowanie konkursu planowane jest w grudniu 2016 roku.

II CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

Popularyzacja tradycyjnej kuchni wielkopolskiej

Prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu

Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami

Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

III UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do:

Kół Gospodyń Wiejskich

Organizacji pozarządowych

Przedsiębiorstw- firm branży kulinarnej

Gospodarstw agroturystycznych

Restauracji

Lokalnych grup działania

Szkół o profilu gastronomicznym

Osób prywatnych – miłośników sztuki kulinarnej.

IV PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

Konkurs odbywa się w 2 etapach:

Etap pierwszy:

a) Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przygotowania potrawy z wykorzystaniem

ziemniaków i/lub dyni oraz przeprowadzenia degustacji w trakcie dowolnego spotkania

okolicznościowego z udziałem co najmniej 50 osób.

b) O miejscu i terminie przeprowadzenia degustacji należy powiadomić organizatora konkursu

(telefonicznie 62 592 80 18 lub pocztą elektroniczną wirost@wir.org.pl ) na co najmniej 7 dni

przed jej terminem oraz umożliwić udział przedstawiciela organizatora konkursu w degustacji.

c) Po przeprowadzonej degustacji należy formalnie zgłosić udział w konkursie poprzez

nadesłanie formularza zgłoszenia wraz z relacją fotograficzną z przeprowadzonej degustacji

oraz przepisem na konkursową potrawę. Materiały te należy przesłać w terminie 14 dni, nie

później niż do 20 listopada 2016 roku na adres:

Wielkopolska Izba Rolnicza

Biuro Powiatowe

Wrocławska 18

63-400 Ostrów Wlkp.

lub wirost@wir.org.pl

z dopiskiem KONKURS

e) Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

– na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej: www.wir.org.pl:

– w biurach powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej:

f) Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

g) Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli

organizatorów wyłoni laureatów konkursu.

UWAGA!!! Na tym etapie konkursu koszty związane z przygotowaniem konkursowej potrawy

oraz przygotowania degustacji pokrywa uczestnik konkursu.

Etap drugi:

a) Wyłonieni laureaci konkursu będą mogli zaprezentować konkursową potrawę podczas

podsumowania konkursu. O terminie i miejscu podsumowania konkursu laureaci zostaną

powiadomieni z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Na tym etapie koszty związane z zakupem produktów do degustacji pokrywa organizator

konkursu.

Komisje konkursowe wyłaniając laureatów konkursu oceniać będą przede wszystkim:

– oryginalność przepisu i jego nawiązanie do tradycji kuchni wielkopolskiej

– dobór składników

– sposób przeprowadzenia degustacji.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną lub e-mailem.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas finału konkursu w grudniu 2016 roku..

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany konkursu w razie przyczyn od niego

niezależnych lub zmiany terminu i miejsca ogłoszenia wyników konkursu.

Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie można otrzymać pod

numerem tel. 62 592 80 18. lub pod adresem: Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe, ul.

Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wlkp. lub wirost@wir.org.pl

Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2001,

Nr 101, poz. 928 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu

i w zakresie niezbędnym do jego należytego przeprowadzenia.

logo30 (1)

regulamin_konkursu_kulinarnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *